Kunstenwerkplaats

Kunstenwerkplaats vzw (KWP) is een expe­ri­men­teer­ruim­te en ont­wik­ke­lings­plat­form voor artis­tiek onder­zoek, in de schoot van 2 gemeen­schaps­cen­tra Pianofabriek en Elzenhof, in een net­werk van 22 Brusselse GC’s.

KWP zet in op ont­wik­ke­ling met pro­fes­si­o­neel omka­der­de resi­den­ties en pro­duc­tie-onder­steu­ning van eer­ste onder­zoe­ken en nieu­we cre­a­ties. Ze ont­wik­ke­len een meer­ja­ri­ge tra­ject­on­der­steu­ning op maat voor een 15-tal kunstenaars/​collectieven.

KWP zet in op de onder­steu­ning van kun­ste­naars die de gren­zen van hun dis­ci­pli­ne ver­leg­gen. Ze gaan voor een ​‘stretch’ bin­nen de podi­um­kun­sten, en com­bi­ne­ren the­a­ter, dans, per­for­man­ce en hybri­de, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re vor­men. Dat zorgt voor inno­va­tie­ve kruisbestuivingen.

www.kunstenwerkplaats.be