Visie Elzenhof

Zoals vele andere Brusselse gemeenten is Elsene een steeds veranderende en erg diverse gemeente. Daarom spelen we als gemeenschapscentrum graag in op de noden en wensen van deze samenleving in evolutie. We denken alvast vooruit en zetten een aantal uitdagingen en ambities op een rijtje. Waar willen we over tien jaar staan? 

1. ONTMOETING EN EXPERIMENT

Elzenhof wil een open en gastvrije thuis zijn voor individuen, hun verenigingen en hun collectieven. Elzenhof maakt daarbij geen onderscheid tussen overtuiging of sociaal-culturele achtergrond. Het centrum wil ontmoetingen creëren tussen de verschillende groepen en gemeenschappen, en heeft bijzondere aandacht voor gezinnen en jonge kinderen.

Ook wil Elzenhof een plek zijn waar geëxperimenteerd mag worden met sociaal-cultureel projecten. Het centrum werkt aan maatschappelijke transitie door aandacht te hebben voor ecologische duurzaamheid en sociaal zwakkeren. Bij experimentele projecten geldt geen resultaatsverbintenis, maar wel een engagementsverbintenis.  Elzenhof en haar medewerkers gaan deze uitdaging graag aan.

2. TOETSSTENEN

De dagdagelijkse werking en alle initiatieven die Elzenhof neemt of ondersteunt, zullen getoetst worden aan een aantal criteria. De Nederlandse taal is daarbij een doel, maar niet noodzakelijk een middel. Meertaligheid wordt hierbij gezien als een troef!!

Culturele diversiteit

Elzenhof wil een weerspiegeling zijn van de Brusselse bevolking in al haar diversiteit en rijkdom en gaat actief op zoek naar verbindende projecten die dit uitdragen. Elzenhof streeft ernaar om elke gemeenschap in de stad zich thuis te laten voelen in het centrum. Meer nog: Elzenhof ambieert een kruisbestuiving tussen de verschillende gemeenschappen en maakt van onze erg diverse samenleving een evidentie.

Co-eigenaarschap

Elzenhof wil organische buurtinitiatieven en -collectieven of nieuwe vormen van sociaal cultureel engagement alle kansen bieden om zich te ontwikkelen en indien mogelijk en gewenst te laten verzelfstandigen buiten het gemeenschapscentrum. Indien nodig en mogelijk kan Elzenhof hiervoor fysieke ruimten in het gemeenschapscentrum vrijmaken/ ter beschikking stellen. Inhoudelijke aansturing van dergelijke projecten kan, ondersteunen moet.

Duurzaamheid

Elzenhof staat voor ecologische duurzaamheid en streeft ernaar nieuwe initiatieven te lanceren en te ondersteunen die daar op een vernieuwende manier mee omgaan.  Projecten en initiatieven in het centrum hebben aandacht voor deze waarde.

Sociale inclusie

Elzenhof streeft ernaar een thuis te zijn voor alle Brusselaars en werkt proactief aan sociale inclusie. Ook moeilijk bereikbare groepen moeten hun weg kunnen vinden naar het centrum. Elzenhof is laagdrempelig, een plaats van rust en geborgenheid en van toegankelijke initiatieven en experimenten.

3. CONCLUSIE

Met deze visie en toetsstenen neemt  Elzenhof de rol van platform en facilitator op om de buurt uit te dagen buiten zijn leefwereld, vakgebied of interesseveld te treden en de realisaties hiervan te tonen. Elzenhof wil zo uitgroeien tot de lokale referentie voor ontmoeting, debat en dialoog, en wil duurzaam samenleven en een gemeenschappelijk bewustzijn stimuleren - over talen en culturen heen.

De medewerkers, vrijwilligers, initiatiefnemers en organisaties die aan Elzenhof verbonden zijn, onderschrijven deze visie en dragen deze mee uit.